REGULAMIN SERWISU SKLEP.BARYCZ.PL


SERWIS sklep.barycz.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
Właścicielem serwisu sklep.barycz.pl jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

§ 1.
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest  mowa o:
a.sklepie - oznacza to: sklep.barycz.pl – jest to  serwis internetowy za pomocą którego właściciel prowadzi sprzedaż towarów/produktów za pośrednictwem sieci Internet,
b.sprzedawcy – oznacza to: prowadzący serwis, właściciel serwisu czyli Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”,
c.klient oznacza to: korzystającego z serwisu  Sklep, jest to pełnoletni użytkownik Witryny, który  złożył Zamówienie, założył konto w sklepie, zadał pytanie za pośrednictwem sklepu lub skorzystał z innych jego funkcji,
d.klient indywidualny – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu,
e.klient instytucjonalny – osoba prawna korzystająca ze sklepu lub osoba fizyczna, która dokonuje zamówienia w sklepie związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub reprezentującą instytucję zamawiającą,
f.dni robocze – od poniedziałku do piątku oprócz ustawowo dni wolnych od pracy,
g.towar/produkt – przeznaczone w Sklepie produkty do sprzedaży.

§ 2. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu
2.Niniejszy Regulamin reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym., a także świadczenie usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
3.Każdy Klient  korzystający ze Sklepu jest zobowiązany przeczytać Regulamin i potwierdzić, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
5.Zasady funkcjonowania mechanizmu, sposobów powiązania informacji, które nie są publikowane w instrukcjach serwisu stanowią tajemnicę prowadzącego serwis – zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę handlową prowadzącego serwis.
6.Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep  są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7.Informacje o towarach dostępne w serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
8.Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:
     a) telefonicznie 71 38 30 432
     b) pod adresem e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
     c) pod adresem kontaktowym: 56-300 Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7

§ 3.
DANE OSOBOWE

1.Podczas przeglądania Sklepu Klient nie musi podawać swoich danych osobowych.
2.Do rejestracji w Sklepie niezbędne jest zalogowanie i podanie wymaganych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez prowadzącego serwis,  zgodnie z Regulaminem.
3.Przetwarzanie przez prowadzącego Sklep danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
4.Hasła dostępowe nie są znane i  są przechowywane  w postaci zaszyfrowanej.
5.Administratorem danych osobowych,  jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz.
6.Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia o czym mowa w § 5 pkt 4,6,7.
7.Klient oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie dostępowym.

§ 4.
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1.Klient powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki "cookies", technologie JavaScript. Prowadzący Portal zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
2.Sklep pozyskuje informacje o dacie logowania, adresie IP, nazwie i domenie Klienta, rodzaju i wersji przeglądarki oraz dane dotyczące hosta. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych.
3.Prowadzący Sklep informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach "cookies" znajdują się informacje dotyczące sesji użytkownika, które są wykorzystywane  do celów prowadzenia statystyk autoryzacji użytkowników w Sklepie, oraz ułatwienia korzystania ze Sklepu, zapewnienie stabilnego funkcjonowania Sklepu, tworzenia statystyk Sklepu.
4.Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres kontaktowy podany w par. 2 pkt 8.

§ 5. 
REJESTRACJA

1.Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną wg udostępnionego formularza w Sklepie
2.Podczas rejestracji należy wprowadzić niezbędne dane: imię, nazwisko, adres Klienta (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu) e-mail, telefon kontaktowy oraz login i hasło, w przypadku firmy nazwę i NIP.
3.Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta jest zawierana na czas nieokreślony.
4.Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi elektronicznej poprzez przesłanie informacji na temat usunięcia konta. W tym celu należy przesłać informację pisemnie: elektronicznie bądź listownie poprzez podany kontakt w par. 2 pkt 8.
5.Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień  jeżeli doszło do zawarcia umowy (co nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
6.Usunięcie konta następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od przesłania informacji.
7.Usługa prowadzenia konta w Sklepie świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
8.Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy Klient rażąco narusza postanowienia Regulaminu oraz stosuje treści sprzeczne z prawem, naruszające prawa i dobra osób trzecich, zawierające wulgaryzmy, wzywające do nienawiści, czy też propagujące przemoc, jak również treści erotyczne i pornograficzne oraz inne uznane powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe. Wypowiedzenie następuje po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń regulaminu lub innych.

§ 6.  
WARUNKI SPRZEDAŻY

1.W ramach sklepu prowadzona jest sprzedaż produktów zarówno dla Klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego
2.Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza zamówienia umożliwia złożenie zamówienia w sklepie jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
3.Cena zamieszczona w sklepie podawana jest w PLN wraz z podatkiem VAT. Jest ceną końcową do której nie wliczają się koszty przesyłki. Aktualne koszty przesyłki są określone w zakładce http://sklep.barycz.pl/warunki-dostawy-34
4.Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
5.W momencie zawarcia umowy sprzedaży przedmiotem umowy, mogą być towary prezentowane w serwisie i oznaczone że towar jest „dostępny” lub dostępny „na zamówienie”.
6.Zamówienie złożone przez Klienta realizowane będzie według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia.
7.Klient przed zakupem ma możliwość zadania pytania dotyczącego danego produktu poprzez wysłanie formularza drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie poprzez podany kontakt w par. 2 pkt 8
8.Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pomocą elektronicznego formularza. Klient powinien wejść do serwisu sklep.barycz.pl, dokonać wyboru produktu oraz przejść do koszyka zamówienia, następnie postępować zgodnie z krokami formularza złożenia zamówienia.
9.W trakcie realizacji zamówienia należy podać niezbędne informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, e-mail kontaktowy, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności
10.Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu „Złóż zamówienie".
11.Podczas dokonywania zamówienia przez Klienta zostaje on poinformowany o nazwach produktu, łącznej cenie zamówienia, sposobie i terminie dostawy, ma również do wyboru sposób dostawy, który jest doliczany do ceny zakupu zgodnie z obowiązującymi cenami w zakładce http://sklep.barycz.pl/warunki-dostawy-34
12.Po złożeniu zamówienia Klient dostaje informację „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” o złożonym zamówieniu na adres elektroniczny podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera: dane sprzedawcy, dane Klienta, numer zamówienia, lista towarów, ceny towarów, wybrany sposób dostawy, całkowita cena zamówienia
13.Sprzedawca po przesłaniu potwierdzenia zamówienia realizuje proces sprzedaży.
14.Podczas potwierdzania zamówienia Sklep weryfikuje dostępność produktu w magazynie, w przypadku opcji „przedpłata” Sklep czeka na dokonanie przelewu (o czym mowa w par.7 niniejszej umowy). W przypadku, gdy produkt jest niedostępny w magazynie Sklep informuje o tym niezwłocznie max do 5 dni roboczych Klienta i proponuje inny czas dostawy produktu lub zamiennik produktu.
15.W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
16.Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep   ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
17.Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towar dostępny „na zamówienie”
18.w przypadku towaru dostępnego "na zamówienie” Klient wypełnia formularz „zamów/zapytaj”, gdzie wypełnia dane osobowe: imię, nazwisko, nazwę instytucji - w przypadku klienta instytucjonalnego, e-mail, nazwa produktu oraz ilości w jakich Klient chciałby dokonać zamówienia.
19.Sprzedawca w ciągu max 14 dni roboczych odpowiada Klientowi na zamówienie wstępne potwierdzając termin realizacji zlecenia oraz ceny. Cena produktu "na zamówienie" jest ceną orientacyjną i za każdym razem jest weryfikowana po zapytaniu klienta.
20.Klient może potwierdzić lub zrezygnować z dokonanego zalecenia. Potwierdzenie zlecenia przez Klienta jest jednoznaczne z zawarciem drogą elektroniczną umowy sprzedaży.
21.W przypadku jakichkolwiek nieścisłości w procesie zamówienia zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą skontaktować się w celu wyjaśnienia wątpliwości.

§ 7.  
PŁATNOŚCI

1.Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
    a)przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia,
    b)płatność przy odbiorze.
2.W przypadku braku płatności ze strony Klienta do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 8.  
REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA/Dostawa

1.Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
    a)w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym sprzedawcy
    b)w przypadku płatności przy obiorze po dokonaniu Potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę
2.Zmiany w wysyłce, możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem podanym w par. 2 pkt 8.
3.Produkt dostarczany jest pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
4.Wysyłka odbywa się poprzez zewnętrzne firmy wg stawki podanej w serwisie pod adresem http://sklep.barycz.pl/warunki-dostawy-34
5.W przypadku zamówień płatnych przelewem czas dostarczenia liczy się od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym sprzedawcy.
6.W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji opisanej w par. 6 pkt. 16, a Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku   realizacji Zamówienia w części) niezwłocznie.

§ 9. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

1.Zgodnie z art. 27 Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę sprzedaży (wzór umowy podany w serwisie sklep.barycz.pl pod adresem http://sklep.barycz.pl/odstapienie-od-umowy-38), może od niej odstąpić w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru do Klienta.
2.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub skan podpisanej umowy przesłanej elektronicznie na adres podany w par. 2 pkt 8.
3.Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sklep prześle  Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania.
4.Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych zamówieniem lub ich części.
7.Klient natomiast ma obowiązek zwrotu towaru w ciągu 14 dni od chwili złożenia oświadczenia.
10.Klient ponosi koszty związane ze zwrotem produktu sprzedaży  tj. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania.
11.Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru na adres sklepu podany par. 2 pkt 8.
13.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych w wyniku odstąpienia od umowy towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
14.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy zamówiony towar jest produktem spożywczym o krótkim terminie ważności oraz jeżeli produkt był szczelnie zapieczętowany np. zgrzewaną folią a opakowanie zostało otwarte np. płyty CD, filmy, oprogramowanie…

§ 10.  
WARUNKI REKLAMACJI

1.Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
2.W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednej z podanych możliwości:
     a) wymiany towaru na nowy;
     b) naprawy towaru;
     c) obniżenia ceny;
     d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
3.Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4.Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu, niezgodności produktu z Umową sprzedaży należy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres kontaktowy podany w par. 2 pkt 8 niniejszej umowy.
5.Za datę zgłoszenia reklamacji lub skargi uważa się datę wpływu pisma lub wiadomości e-mail zawierającego reklamację lub skargę.
6.Prawidłowo złożona reklamacja lub skarga  powinna zawierać m.in:
    a)dane zgłaszającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail,a w przypadku Klienta instytucjonalnego, adres pocztowy oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w związku  ze złożoną reklamacją, skargą),
    b)opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, skargi,
7.Sprzedawca rozpatruje reklamację, skargę lub zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia. O wyniku postępowania niezwłocznie zawiadamia  składającego reklamację, skargę  za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez składającego adres e-mail lub listownie na adres pocztowy.
8.Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).

§ 11. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.
2.Każdorazowa zmiana treści  Regulaminu wymaga powiadomienia Klientach o zakresie zmian, nie później niż 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
3.Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Zamówień złożonych w toku zmian. 
4.W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Klient powinien zażądać usunięcia  konta dostępowego.
5.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
6.Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.
7.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem/Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij