Regulamin sprzedaży komisowej

SERWIS sklep.barycz.pl prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

Właścicielem serwisu sklep.barycz.pl jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

Sprzedaż komisowa prowadzona jest przez sklep.barycz.pl


§ 1

DEFINICJE


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. sklepie - oznacza to: sklep.barycz.pl – jest to serwis internetowy za pomocą którego właściciel prowadzi sprzedaż towarów/produktów za pośrednictwem sieci Internet,

b. sprzedawcy – oznacza to: prowadzący serwis, właściciel serwisu czyli Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”,

c. zamawiający - oznacza to: korzystającego z serwisu Sklep, pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie komisowe

d. dni robocze – od poniedziałku do piątku oprócz ustawowo dni wolnych od pracy,

e. towar/produkt – przeznaczone w Sklepie produkty do sprzedaży.


§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady korzystania ze sprzedaży komisowej

2. Niniejszy Regulamin reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym sklaep.barycz.pl, a także świadczenie usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Każdy Klient korzystający ze Sklepu/ sprzedaży komisowej jest zobowiązany przeczytać Regulamin i potwierdzić, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Akceptacja Regulaminu sprzedaży komisowej nie jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu sklep.barycz.pl.

5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

6. Zasady funkcjonowania mechanizmu, sposobów powiązania informacji, które nie są publikowane w instrukcjach serwisu stanowią tajemnicę prowadzącego serwis – zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę handlową prowadzącego serwis.

7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Informacje o towarach dostępne w serwisie/sprzedaży komisowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

9. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy:

a) telefonicznie 71 38 30 432

b) pod adresem e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

c) pod adresem kontaktowym: 56-300 Milicz, pl. ks. E. Waresiaka 7


§ 3

REJESTRACJA


1. Wejście do panelu sprzedaży komisowej następuje po zarejestrowaniu się użytkownika do serwisu i akceptacji dostępu do panelu przez administratora.

2. Do rejestracji w Sklepie niezbędne jest zalogowanie i podanie wymaganych danych osobowych oraz danych podmiotu, który korzysta z formy sprzedaży komisowej. W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych oraz danych podmiotu przez prowadzącego serwis, zgodnie z Regulaminem sklepu.

3. Użytkownik oświadcza, że dane podane, w szczególności dane osobowe oraz podmiotu, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie dostępowym.


§ 4

WARUNKI SPRZEDAŻY


1. W ramach sklepu prowadzona jest sprzedaż produktów komisowych dla Klienta Instytucjonalnego.

2. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza zamówienia umożliwia złożenie zamówienia w sklepie jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą rozliczenia zamówienia.

3. Cena zamieszczona w sklepie podawana jest w PLN wraz z podatkiem VAT. Jest ceną końcową do której nie wliczają się koszty przesyłki. Aktualne koszty przesyłki są określone przy zamówieniu  w formularzu.

4. ZAMAWIAJĄCY zamawia produkty po obniżonych cenach u sprzedawcy na podstawie oferty dostępnej na stronie sklep.barycz.pl, przedstawionej przez Sprzedawcę w kategorii menu KOMIS.

5. Zamówienie komisowe zrealizowane po cenach komisowych jest przeznaczone tylko i wyłącznie w celach odsprzedaży produktów w swoich punktach sprzedaży.

6. Produkty do celów własnych nie mogą być zakupione po cenach komisowych.

7. Produkty w cenach komisowych obowiązują dla zamówień dla określonych ilości. Aktualnie obowiązujące minimalne ilości dla sprzedaży komisowej znajdują się w zakładce - dolne menu - komis.

8. Oferta Sprzedawcy zawiera minimum cenę brutto produktu dla ZAMAWIAJĄCEGO, ewentualnie minimalną cenę brutto produktu w regularnej sprzedaży poniżej, której ZAMAWIAJĄCY nie może odsprzedać produktu.

9. Produkty do sprzedaży ZAMAWIAJĄCY zamawia za każdym razem w formie odrębnego zamówienia.

10. Ilości w zamówieniu zostaną zweryfikowane wg stanu magazynowego i potwierdzone ZAMAWIAJĄCEMU.

11. Przekazanie produktów ZAMAWIAJĄCEMU następuje na podstawie zamówienia oraz po wpłaceniu przedpłaty na poczet ewentualnych zniszczeń produktów niesprzedanych.

12. Przekazanie, o którym mowa w pkt. 8 nie oznacza przeniesienia własności.

13. Sprzedawca oświadcza, że przekazane produkty stanowią jego własność i nie posiadają wad fizycznych i prawnych.

14. Od momentu odebrania produktów ZAMAWIAJĄCY ponosi ryzyko jego uszkodzenia, utraty lub zniszczenia.

15. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne produktów.

16. Ewentualne wady ukryte produktu będą rozpatrywane po zgłoszeniu pisemnej reklamacji. Uznanie reklamacji wiąże się z wymianą produktu na nowy, naprawą w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM.

17. Koszty magazynowania, ubezpieczenia, pakowania i sprzedaży obciążają ZAMAWIAJĄCEGO.


§ 5

ROZLICZENIE ZAMÓWIENIA


1. Sprzedawca po dokonaniu zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO wstawia fakturę z dwoma terminami płatności: 1. Początkowa - stanowiąca 20% kwoty zamówienia do uregulowana przed odebraniem zamówienia, 2. Końcowa - stanowiąca pozostałą część z terminem płatności 120 dni.

2. ZAMAWIAJĄCY sprzedaje produkty po cenach wyższych od zakupionych dodając swoją marżę.

3. ZAMAWIAJĄCY wpłaca kwotę końcową zgodnie z terminem podanym na fakturze.

4. Do 5 dni roboczych od daty terminu płatności kwoty końcowej ZAMAWIAJĄCY przesyła rozliczenie dokonanej faktycznej sprzedaży w formie pisemnej oraz dostarcza niesprzedane produkty do Sprzedawcy.

5. Zwrot produktów następuje na koszt ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Sprzedawca na podstawie dostarczonego rozliczenia sprzedaży w formie pisemnej oraz dostarczonych produktów wystawi korektę ZAMAWIAJĄCEMU za faktycznie sprzedane produkty.

7. Jeżeli do 5 dni roboczych od daty płatności końcowej ZAMAWIAJĄCY nie rozliczy towaru, Sprzedawca uznaje, że towar został w całości sprzedany.

8. Sprzedawca oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT .

9. W razie niezapłacenia należności w terminie Sprzedawcy zastrzega sobie prawo naliczania odsetek ustawowych za okres zwłoki.

10. ZAMAWIAJĄCY płaci za zniszczony produkt Sprzedawcy wg cen z zamówienia, którego produkt dotyczy.


§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy po uprzednim miesięcznym wypowiedzeniu drogą pisemną.

2. ZAMAWIAJĄCY lub Sprzedawca mogą wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu.

3. W przypadku rozwiązania umowy ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w terminie 7 dni roboczych od wystawienia pisma dotyczącego wypowiedzenia umowy ostatecznie rozliczyć się z dokonanej sprzedaży, tj. dokonać zestawienia ilościowo-wartościowego sprzedanych produktów, dostarczyć niesprzedane produkty Sprzedawcy na koszt ZAMAWIAJĄCEGO oraz dokonać płatności.

4. Na podstawie zwróconego towaru i zestawienia ilościowo – wartościowego Sprzedawca wystawia fakturę korygującą.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy zamówiony towar jest produktem spożywczym o krótkim terminie ważności oraz jeżeli produkt był szczelnie zapieczętowany np. zgrzewaną folią a opakowanie zostało otwarte np. płyty CD, filmy, oprogramowanie…


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w serwisie.

2. Każdorazowa zmiana treści Regulaminu wymaga powiadomienia Klientach o zakresie zmian, nie później niż 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Zamówień złożonych w toku zmian.

4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Klient powinien zażądać usunięcia konta dostępowego.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza - ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

6. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.

7. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a ZAMAWIAJĄCYM, rozstrzygane będą przez sąd właściwy stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

POBIERZ aplikację Dolina Baryczy - zbieraj punkty i wymieniaj na kupony promocyjne
Dowiedz się WIĘCEJ o Dolinie Baryczy: dolinabaryczy.travel
Producenci i usługodawcy
UE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij