Regulamin sprzedawcy

REGULAMIN SKLEP.BARYCZ.PL/z-natury-pestka

Półka sklepowa serwisu sklep.barycz.pl/z-natury-pestka prowadzony jest przez

Sprzedawcę:

Nazwa: Zuzanna Pestka

Adres: Dąbrowa 17, 56-320 Krośnice

Kontakt:

mail: zuz.pestka@gmail.com

Telefon: +48783271569

 

Właścicielem serwisu sklep.barycz.pl jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, pl. ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

Serwis jest udostępniony ww. sprzedawcy jako półka sklepowa, którą obsługuje niezależnie. W ramach półki sklepowej ww. przedsiębiorca obsługuje zamówienia, tym m.in. wydanie towaru, pakowanie, przesyłka, płatności, reklamacje.

 

§ 1.
DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sklepie - oznacza to: sklep.barycz.pl/z-natury-pestka – jest  serwisem internetowym za pomocą którego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów (produktów, usług) za pośrednictwem sieci internet,
 2. Administratorze – właściciel sklep.barycz.pl czyli Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, administrator serwisu, danych osobowych serwisu
 3. Sprzedawcy – oznacza to: partnera, użytkownika serwisu mającego możliwość zarządzania swoją półką sklepową, w której prowadzi sklep internetowy za pomocą narzędzi udostępnionych przez sklep.barycz.pl w tym m.in. publikacja towaru, opis wizytówki, obsługa zamówień,
 4. Kliencie oznacza to: korzystającego z serwisu  sklep.barycz.pl/z-natury-pestka jest to pełnoletni użytkownik Witryny, który  złożył Zamówienie, zadał pytanie za pośrednictwem sklepu lub skorzystał z innych jego funkcji,
 5. Klient indywidualny – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu,
 6. Klient instytucjonalny – osoba prawna korzystająca ze sklepu lub osoba fizyczna, która dokonuje w sklepie zamówienia związanego bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub reprezentującą instytucję zamawiającą,
 7. Dni robocze – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 8. Towar– produkt/usługa przeznaczona w Sklepie do sprzedaży,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia pomiędzy Klientem a Sprzedającym,
 10. Zamówienie – dyspozycja zakupu towarów złożona przez Klienta za pomocą Sklepu.

 

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym oraz świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Każdy Klient  korzystający ze Sklepu jest zobowiązany przeczytać Regulamin i potwierdzić, że zapoznał się z jego treścią, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.
 4. W Sklepie udostępniane są towary Sprzedawcy.
 5. Zasady funkcjonowania mechanizmu, sposobów powiązania informacji, które nie są publikowane w instrukcjach serwisu - stanowią tajemnicę handlową prowadzącego serwis – zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest  ujawnienie lub przekazanie informacji stanowiącej tajemnicę handlową prowadzącego serwis.
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Informacje o towarach dostępne w serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

§ 3.
DANE OSOBOWE

 1. Podczas przeglądania Sklepu Klient nie musi podawać swoich danych osobowych.
 2. Do rejestracji w Sklepie niezbędne jest zalogowanie i podanie wymaganych danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  W momencie założenia indywidualnego konta dostępowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego danych osobowych przez prowadzącego serwis - zgodnie z Regulaminem.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez prowadzącego Sklep odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Hasła dostępowe nie są znane i  są przechowywane  w postaci zaszyfrowanej.
 5. Administratorem danych osobowych Klientów  jest Sprzedawca.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim poza instytucjami pośredniczącymi niezbędnymi do realizacji zamówienia np. przesyłki kurierskie, dostawcy usług płatniczych)
 7. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 8. Klient oświadcza, że dane podane przez niego Sprzedawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres dostawy i korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sklep, poprzez aktualizację danych na koncie dostępowym.

 

§ 4.
WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Klient powinien posiadać sprzęt komputerowy z internetową przeglądarką WWW podłączony do sieci INTERNET. Internetowa przeglądarka WWW powinna obsługiwać pliki "cookies", technologie JavaScript. Prowadzący Portal zaleca korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 2. Sklep pozyskuje informacje o dacie logowania, adresie IP, nazwie i domenie Klienta, rodzaju i wersji przeglądarki oraz dane dotyczące hosta. Informacje te są gromadzone jedynie w celach statystycznych.
 3. Prowadzący Sklep informuje, iż podczas korzystania ze Sklepu w komputerze Klienta zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików "cookies" jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach "cookies" znajdują się informacje dotyczące sesji użytkownika, które są wykorzystywane  do celów prowadzenia statystyk, autoryzacji użytkowników w Sklepie, oraz ułatwienia korzystania ze Sklepu, zapewnienie stabilnego funkcjonowania Sklepu, tworzenia statystyk Sklepu.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres kontaktowy administratora, mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl

 

§ 5.
REJESTRACJA

 1. Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną na  formularzu udostępnionym w Sklepie
 2. Podczas rejestracji należy wprowadzić niezbędne dane: imię, nazwisko, adres Klienta (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu) e-mail, telefon kontaktowy oraz login i hasło, w przypadku firmy nazwę i NIP.
 3. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta jest zawierana na czas nieokreślony.
 4. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczeniu usługi elektronicznej poprzez przesłanie informacji na temat usunięcia konta. W tym celu należy przesłać informację pisemnie: elektronicznie partnerstwo@nasza.barycz.pl bądź listownie: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy, pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz
 5. Rezygnacja z konta nie ma wpływu na realizację złożonych Zamówień, jeżeli doszło do zawarcia umowy (co nie pozbawia Klienta prawa do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w Regulaminie).
 6. Usunięcie konta następuje najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od przesłania informacji.
 7. Usługa prowadzenia konta w Sklepie świadczona jest nieodpłatnie.
 8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy Klient rażąco narusza postanowienia Regulaminu oraz stosuje treści sprzeczne z prawem, naruszające prawa i dobra osób trzecich, zawierające wulgaryzmy, wzywające do nienawiści, czy też propagujące przemoc, jak również treści erotyczne i pornograficzne oraz inne uznane powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe. Wypowiedzenie następuje po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń regulaminu lub innych.

 

§ 6.
WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. W ramach sklepu prowadzona jest sprzedaż produktów/usług zarówno dla Klienta indywidualnego.
 2. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 3. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu formularza zamówienia umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Cena zamieszczona w Sklepie podawana jest w PLN wraz z podatkiem VAT. Do ceny końcowej  nie wliczają się koszty przesyłki, które są określone przy zamówieniu.
 5. Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia drogą elektroniczną umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
 6. Przedmiotem umowy sprzedaży mogą być towary prezentowane w serwisie i oznaczone jako towar  „dostępny” lub dostępny „na zamówienie”.
 7. Zamówienie złożone przez Klienta realizowane będzie według cen obowiązujących na dzień złożenia Zamówienia.
 8. Klient przed zakupem ma możliwość zadania pytania dotyczącego danego produktu poprzez wysłanie formularza drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie poprzez kontakt wskazany w § 2 ust. 9.
 9. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się w formie elektronicznego formularza. Klient powinien wejść do serwisu sklep.barycz.pl, dokonać wyboru produktu oraz przejść do koszyka zamówienia, następnie postępować zgodnie z krokami formularza złożenia zamówienia.
 10. W trakcie realizacji zamówienia należy podać niezbędne informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, e-mail kontaktowy, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 11. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu „Płacę”.
 12. Podczas dokonywania zamówienia przez Klienta zostaje on poinformowany o nazwach produktu, łącznej cenie zamówienia, sposobie i terminie dostawy, ma również do wyboru sposób dostawy, który jest doliczany do ceny zakupu zgodnie z obowiązującymi cenami podanymi przy zamówieniu.
 13. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje informację „Potwierdzenie zamówienia” o złożonym zamówieniu na adres elektroniczny podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia zawiera: dane Sprzedawcy, dane Klienta, numer zamówienia, listę towarów, ceny towarów, wybrany sposób dostawy, całkowitą cena zamówienia
 14. Sprzedawca po przesłaniu potwierdzenia zamówienia realizuje proces sprzedaży.
 15. Podczas potwierdzania zamówienia Sklep weryfikuje dostępność produktu w magazynie, w przypadku opcji „przedpłata” Sklep czeka na dokonanie przelewu (o czym mowa w §7 niniejszej umowy). W przypadku, gdy produkt jest niedostępny w magazynie Sklep informuje o tym niezwłocznie (max do 5 dni roboczych) Klienta i proponuje inny czas dostawy produktu lub zamiennik produktu.
 16. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z zamiennikiem produktu  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
 17. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep   ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 18. Sklep nie prowadzi sprzedaży towarów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Adres dostawy może znajdować się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7.
PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać jedną z form płatności za Zamówiony towar podany przy realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca określa sposób płatności i dostawy.
 3. Jeżeli Klient ma do dyspozycji przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie wpłacona na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia oraz podczas realizacji zamówienia.
 4. W przypadku braku płatności ze strony Klienta do 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 8. 
  REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA/DOSTAWA

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
  1. w przypadku Zamówień płatnych przelewem tradycyjnym - po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy;
  2. w przypadku płatności przy odbiorze – po dokonaniu potwierdzenia zamówienia
  3. w przypadku skorzystaniu z szybkich przelewów - po dokonaniu potwierdzenia zamówienia lub usługi z biletami elektronicznymi bezpośrednio po skorzystaniu z usługi szybkich przelewów (opłaceniu zamówienia)
 2. Zmiany w wysyłce, możliwe są poprzez kontakt ze Sprzedawcą
 3. Produkt dostarczany jest na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Wysyłka odbywa się poprzez zewnętrzne firmy wg stawki podanej przy realizacji Zamówienia.
 4. Koszt dostawy towaru jest liczony odrębnie.
 5. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy i odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem, przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.
 6. W przypadku zamówień płatnych przelewem czas dostarczenia liczy się od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy lub w przypadku szybkich przelewów na rachunku    pośrednika szybkich przelewów.

 

§ 9.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient, który zawarł umowę sprzedaży (wzór umowy podany w serwisie sklep.barycz.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy”), może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia mu towaru.
 2. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej lub skanu przesłanego elektronicznie na adres Sprzedawcy podany na półce Sprzedawcy.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca prześle Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie jego otrzymania.
 4. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem lub ich części.
 5. Klient ma obowiązek zwrotu towaru w ciągu 14 dni od chwili złożenia oświadczenia.
 6. Klient ponosi koszty związane ze zwrotem towaru  tj. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania.
 7. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez Konsumenta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży w przypadku płatności gotówką przy odbiorze albo na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru na adres Sprzedawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconych  towarów,  będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe albo publikacje dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. świadczenie usług, które są związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi o ile w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
  6. przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienie od umowy.
 11. Towar (produkty/usługi), co do których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 10 są oznaczone w Sklepie: „Towar nie podlega zwrotowi”.

 

§ 10.
WARUNKI REKLAMACJI i GWARANCJA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu towaru przez Sprzedawcę.
 2. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać :
  1. wymiany towaru na nowy lub
  2. naprawy towaru lub
  3. obniżenia ceny lub
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 3. Jeżeli wada jest nieistotna, uprawnienia Klienta określają przepisy powszechnie obowiązujące.
 4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy składać drogą elektroniczną na adres sklep@nasza.barycz.pl
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z Umową sprzedaży należy składać drogą elektroniczną lub listownie na adres kontaktowy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Za datę zgłoszenia reklamacji lub skargi uważa się datę wpływu pisma lub wiadomości e-mail zawierającego reklamację lub skargę.
 7. Prawidłowo złożona reklamacja lub skarga  powinna zawierać m.in:
  1. dane zgłaszającego (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku Klienta instytucjonalnego, adres pocztowy oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu w związku  ze złożoną reklamacją, skargą),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, skargi,
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację, skargę lub zgłoszenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia. O wyniku postępowania niezwłocznie zawiadamia  składającego reklamację, skargę  za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez składającego adres e-mail lub listownie na adres pocztowy.
 9. Sprzedawca informuje, że w przypadku towarów objętych także gwarancją, uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w  Kodeksie cywilnym.

 

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Sklepie.
 2. Każdorazowa zmiana treści  Regulaminu wymaga powiadomienia Klienta o zakresie zmian, nie później niż 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Zmiany w Regulaminie nie dotyczą Zamówień złożonych w toku zmian. 
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Klient powinien zażądać usunięcia konta dostępowego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 6. Właściciel zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Sklepu, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych zamówień.
 7. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd właściwy.

 

POBIERZ aplikację Dolina Baryczy - zbieraj punkty i wymieniaj na kupony promocyjne
Dowiedz się WIĘCEJ o Dolinie Baryczy: dolinabaryczy.travel
Producenci i usługodawcy
UE
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.
Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
zamknij